Thứ tư, 13 Tháng 6 2018 10:29

Danh sách thí sinh không đăng ký nguyện vọng 1 năm 2018

Danh sách thí sinh không đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường Sĩ quan Lục quân 2

Tất cả thí sinh sau đây đã đăng ký sơ tuyển vào trường Sĩ quan Lục quân 2 và đăng ký xét tuyển vào trường nhưng không đăng ký nguyện vọng 1. Để đủ điều kiện xét tuyển vào trường đề nghị thí sinh phải chuyển đổi nguyện 1 vào trường Sĩ quan Lục quân 2 vào thời gian thay đổi nguyện vọng theo đúng qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

1. BAN TUYỂN SINH: 02-TP Hồ Chí Minh          
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 02-27-24 LBH A00 7860201 Võ Minh Cường 0 24/12/00 3   025990487
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh            
2. BAN TUYỂN SINH: 34-Tỉnh Quảng Nam          
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 34-39-02 LBH A00 7860201 Dương Lê Tấn Phát 0 01/01/00 2   206288683
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh            
3. BAN TUYỂN SINH: 41-Tỉnh Khánh Hòa          
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 41-1-04 LBH A00 7860201 Nguyễn Hoàng Sỹ Khương 0 30/05/00 2 NT   225717077
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh            
4. BAN TUYỂN SINH: 43-Tỉnh Bình Phước          
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 43-84-06 LBH A00 7860201 Hoàng Văn Duy 0 30/08/00 1 01 285574666
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh            
5. BAN TUYỂN SINH: 46-Tỉnh Tây Ninh          
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 46-53-07 LBH A00 7860201 Nguyễn Nhựt Hào 0 17/11/00 2 NT   291220151
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh            
6. BAN TUYỂN SINH: 49-Tỉnh Long An          
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 49-2-01 LBH A00 7860201 Nguyễn Đăng Khoa 0 04/05/00 2   301701486
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh            
7. BAN TUYỂN SINH: 50-Tỉnh Đồng Tháp          
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 50-2-01 LBH A00 7860201 Lê Thành Ân 0 31/08/00 2 NT   341971726
2 50-6-01 LBH A00 7860201 Phạm Trần Hữu Khánh 0 11/11/00 2 NT   341970988
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh            
8. BAN TUYỂN SINH: 56-Tỉnh Bến Tre          
STT Ph Bts Đvị Trg Khối Ng Họ và tên Giới Ngày sinh KV Dtg CM Thư
1 56-5-02 LBH A00 7860201 Nguyễn Hữu Văn 0 17/07/00 2 NT   321774607
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh            
Cộng toàn bộ: 9