I. NGÀNH ĐÀO TẠO, CHỈ TIÊU, VÙNG TUYỂN, TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN, MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ
  - Căn cứ Quyết định số 25 QĐ/TSQS_BQP ngày 5 tháng 8 năm 2018 của Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng về việc quyết định điểm chuẩn tuyển sinh Đại học Quân sự năm 2018.  
  - Căn cứ Quyết định số 25 QĐ/TSQS_BQP ngày 5 tháng 8 năm 2018 của Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng về việc quyết định điểm chuẩn tuyển sinh Đại học Quân sự năm 2018.  
  - Căn cứ Quyết định số 25 QĐ/TSQS_BQP ngày 5 tháng 8 năm 2018 của Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng về việc quyết định điểm chuẩn tuyển sinh Đại học Quân sự năm 2018.  
    - Căn cứ Quyết định số 25 QĐ/TSQS_BQP ngày 5 tháng 8 năm 2018 của Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng về việc quyết định điểm chuẩn tuyển sinh Đại học Quân sự năm 2018.           
    - Căn cứ Quyết định số 25 QĐ/TSQS_BQP ngày 5 tháng 8 năm 2018 của Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng về việc quyết định điểm chuẩn tuyển sinh Đại học Quân sự năm 2018.           
  ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH ĐHQS TRƯỜNG SỸ QUAN LỤC QUÂN 2 NĂM 2018