Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2011-2012, Nhà trường đã xem xét số sinh viên có nguyện vọng học lại; số sinh viên diện bị cảnh báo kết quả học tập và số sinh viên diện buộc thôi học được cứu xét; số sinh viên đăng ký học cùng K47 nguyện vọng 2. Để bố trí việc học tập cho các sinh viên nói trên phù hợp với tình hình hiện tại, Nhà trường thông báo như sau:
Theo kế hoạch học kỳ 1 năm học 2011 – 2012, Nhà trường đã tổ chức cho sinh viên hệ chính quy học tập từ ngày 12/09/2011. Tuy nhiên, do việc chuẩn bị trang thiết bị cho hội trường A16 phục vụ học tập và việc nhập học của sinh viên K47 nguyện vọng 2 kéo dài đến ngày 05/10/2011 nên Nhà trường thông báo như sau:
Trang 4 trong 4 trang