Thứ ba, 14 Tháng 6 2016 14:41

Khối Khoa giảng viên

1. Khoa Chiến thuật

Chủ nhiệm khoa: Đại tá, PGS, TS Nguyễn Thanh Điều

2. Khoa CTĐ,CTCT

Chủ nhiệm khoa: Đại tá, ThS Nguyễn Văn Lan

3. Khoa Lý luận Mác – Lênin

Chủ nhiệm khoa: Đại tá, PGS, TS Nguyễn Văn Thạo

4. Khoa Kỹ thuật bộ binh

Chủ nhiệm khoa: Đại tá, PGS, TS Triệu Hồng Thanh

5. Khoa Binh chủng

Chủ nhiệm khoa: Đại tá, ThS Lê Ngọc Hưng

6. Khoa Quân sự chung

Chủ nhiệm khoa: Đại tá, PGS, TS Nguyễn Văn Lập

7. Khoa Trinh sát

Chủ nhiệm khoa: Đại tá, ThS Trần Ngọc Xưa

8. Khoa Sư phạm Quân sự

Chủ nhiệm khoa: Đại tá, TS Nguyễn Minh Phụng

9. Khoa Thể dục thể thao

Chủ nhiệm khoa: Đại tá Lê Thanh Hải

10. Khoa Khoa học cơ bản

Chủ nhiệm khoa: Đại tá, ThS Trần Y Quang

11. Khoa Ngoại ngữ

Chủ nhiệm khoa: Đại tá Trần Ngọc Thạch.

12. Khoa Quân sự Địa phương

Chủ nhiệm khoa: Đại tá Lê Văn Phượng.