Thứ ba, 14 Tháng 6 2016 14:41

Khối đơn vị

1. Tiểu đoàn 1

Tiểu đoàn trưởng: Trung tá, ThS Nguyễn Văn Sâm

2. Tiểu đoàn 2

Tiểu đoàn trưởng: Trung tá, ThS Trần Ngọc Chí

3. Tiểu đoàn 3

Tiểu đoàn trưởng: Trung tá, ThS Bùi Thanh Lợi

4. Tiểu đoàn 4

Tiểu đoàn trưởng: Trung tá, Ths Hoàng Sĩ Thắng

5. Tiểu đoàn 5

Tiểu đoàn trưởng: Trung tá, ThS Đinh Xuân Thắng

6. Tiểu đoàn 6

Tiểu đoàn trưởng: Thượng tá, ThS Nguyễn Văn Hảo

7. Tiểu đoàn 7

Tiểu đoàn trưởng: Thượng tá, ThS Nguyễn Tuấn Anh

8. Tiểu đoàn 8

Tiểu đoàn trưởng: Thượng tá, ThS Nhữ Thành Thân

9. Tiểu đoàn 9

Tiểu đoàn trưởng: Trung tá Trịnh Xuân Hưng

10. Tiểu đoàn 10

Tiểu đoàn trưởng: Thượng tá, ThS Phan Quốc Trọng

11. Tiểu đoàn 11

Tiểu đoàn trưởng: Thượng tá, ThS Đào Công Minh

12. Hệ Quản lí Học viên quốc tế

Tiểu đoàn trưởng: Đại tá Phan Đình Chỉ

13. Hệ hoàn thiện Đại học sĩ quan chính trị phân đội

Hệ trưởng: Đại tá, ThS Nguyễn Doãn Vân

14. Hệ hoàn thiện Đại học sĩ quan phân đội

Hệ trưởng: Đại tá Lê Minh Hùng

15. Hệ quản lí Học viên Sau đại học

Hệ trưởng: Đại tá, PGS, TS Dương Văn Sự