Thứ tư, 01 Tháng 6 2016 20:34

Ban Giám hiệu


HIỆU TRƯỞNG
Thiếu tướng, TS Nguyễn Ngọc Cả
CHÍNH ỦY
Thiếu tướng, ThS Nguyễn Văn Hòa
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Thế Thức
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Thiếu tướng, PGS, TS Đỗ Duy Tần
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Thiếu tướng Phạm Xuân Trạo
PHÓ CHÍNH ỦY
Đại tá Vũ Đức Long