Thứ tư, 01 Tháng 6 2016 20:34

Ban Giám hiệu


HIỆU TRƯỞNG
Trung tướng, PGS, TS Từ Ngọc Lương
CHÍNH ỦY
Trung tướng, AHLLVTND, ThS Lê Thái Bê
PHÓ CHÍNH ỦY
Thiếu tướng, ThS Nguyễn Văn Hòa
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Thế Thức
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Thiếu tướng, PGS, TS Đỗ Duy Tần
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Thiếu tướng Phạm Xuân Trạo